Een project van USP Vastgoed bv

Type Kavel

Bouwnrs. 22, 23 & 30

Type Kavel

Droomt u ervan om uw eigen huis te laten bouwen? Om zelf plannen te maken en met uw eigen architect, constructeur en aannemer aan de slag te gaan? Ook dan is Buitenvaert een ideale keuze. De drie allergrootste kavels, met de bouwnummers 22, 23 en 30, zijn speciaal voor u gereserveerd. Ze liggen bovendien prachtig, aan het water en met weids uitzicht. Dus stroop de mouwen op en maak hier uw woondroom waar!

Indeling

Kavelpaspoort vrijesector kavels
In plan Buitenvaert zijn drie vrijesector kavels te koop. 
De grootte van de kavels zijn als volgt: 
- Kavel 22 ca. 965 m² 
- Kavel 23 ca. 879 m² 
- Kavel 30 ca. 882 m² 

Staat van oplevering 
De bouwkavels worden bouwrijp opgeleverd. Hiermee wordt bedoeld dat 
de kavels op maaiveld hoogte zijn geëgaliseerd. De grond voor de kavels 
is geschikt voor woningbouw. 

Bouwvoorschriften gemeente Schagen
Bij het indienen van de omgevingsvergunning voor uw toekomstige villa, 
moet u zich houden aan de gemeentelijke bouwvoorschriften. Deze kunt 
u opvragen bij de gemeente Schagen, afdeling Bouw- en Woningtoezicht.

Bouwrijp en vrij op naam
U krijgt uw kavel bouwrijp opgeleverd. Dat betekent dat de grond schoon is, geschikt voor woningbouw en keurig op maaiveldhoogte geëgaliseerd. Ook prettig: u koopt uw kavel vrij op naam en hoeft dus geen notaris-, makelaars- of verkoopkosten te betalen. Andere kosten, denk bijvoorbeeld aan nutsvoorzieningen, bouwleges en welstandskosten, zijn wel voor uw rekening.

Beeldkwaliteitsplan (t.b.v. alle kavels)
Om met de bebouwing van de kavels aan te sluiten op de projectmatige 
ontwikkelde woningen van het plangebied moet worden voldaan aan een 
aantal eisen ten aanzien van de positie op de kavel, de afmetingen en de 
materialisatie. Uiteraard dienen de specifieke ontwerpen door de betref-
fende opdrachtgevers te worden ingediend voor de gebruikelijke proce-
dures. Dit ten behoeve van de bestemmingsplantoets, de welstandsbe-
oordeling en de omgevingsvergunningsprocedure etc. Daarom moeten 
materiaal- en kleurkeuze bemonsterd worden i.v.m. beoordeling door de 
welstandscommissie.

Hoofdvolume
- Woningen dienen met de voorgevel gericht op de openbare weg te worden gebouwd; 
- De inhoud van de woning mag niet meer dan 750 m3 bedragen;
- Bouwhoogte is maximaal 11 meter; 
- Goothoogte is maximaal 6 meter; 
- Dakhelling moet tenminste 30 graden en ten hoogste 60 graden bedragen 

Bebouwingsmogelijkheid 
- Het hoofdgebouw dient op ten minste 3 meter van de zijdelingse perceelgrens te worden gebouwd.

Bijgebouw en aanbouw
- Bijbehorende bouwwerken mogen minimaal op 1 meter achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd; 
- De gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken en overkappingen mag niet meer bedragen dan 50 m2 en niet meer bedragen dan 50% van het hoofdgebouw, met dien verstande dat: 
1. de gronden die bebouwd zijn met een hoofdgebouw niet worden meegerekend bij het bepalen van de oppervlakte van aansluitende gronden behorende bij het hoofdgebouw; 
2. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken en overkappingen mag per woning niet meer bedragen dan 50 m²; 
- Bouwhoogte is maximaal 6 meter. 

Erfscheidingen 
De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 2 meter.
Standaard worden er aan de waterkant bomen gepland. Deze dienen de kopers in stand te houden.

Materialisatie 
U moet zich houden aan het beeldkwaliteitsplan. Dit plan is op te vragen 
bij de gemeente Schagen. 

Overige
De gemeente legt vanaf de openbare weg tot aan de perceelgrens een 
verharde inrit aan. De koper dient minimaal twee parkeerplaatsen op 
eigen terrein te realiseren en in stand te houden. 
Voor vragen met betrekking tot de kavels kunt u zich richten tot de ge-
meente Schagen.

Eigenschappen

TypeKavel
Kaveloppervlakte 879 - 965 m2
TuinliggingN/O
Prijs € 395.000 - € 475.000

Plattegronden

Klik op de plattegrond voor een vergroting.

Kavel 22

Kavel 30

Kavel 23