Een project van USP Vastgoed bv

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de eigenaar aan haar internetsite besteedt, geeft zij geen garanties op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekeningen en informatie op deze website.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Kleine lettertjes groot geschreven
Wij hebben de verkoopstukken nauwkeurig en met zorg samengesteld, aan de hand van technische gegevens en tekeningen. Toch moeten we een voorbehoud maken. De uiteindelijke woningen kunnen op detailniveau afwijken van de beschrijvingen, op architectonisch, technisch of constructief gebied. Ook specifieke wensen van eigenaren, overheden of nutsbedrijven kunnen tot aanpassingen leiden.

Verkoop van de woningen geschiedt onder voorbehoud van het verkrijgen van alle vergunningen die van overheidswege vereist zijn, zoals een omgevingsvergunning. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in kleur, materiaal en afwerking, zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit en bruikbaarheid van de woning. Deze eventuele wijzigingen geven niemand recht op verrekening van meer- of minderkosten. De maten zoals aangegeven op de tekeningen zijn bij benadering.

De gebruikte perspectieftekeningen zijn bedoeld om een globale indruk te geven, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Alle ingetekende interieurelementen, zoals meubilair, huishoudelijke apparatuur en keukens, worden niet met de woning meegeleverd. Deze zaken voegt u als koper zelf toe.

De inrichting van de openbare ruimte, waaronder voet- en fietspaden, straatmeubilair en straatverlichting, ligt in dit stadium nog niet helemaal vast. Op dat punt kunnen aan deze brochure geen rechten worden ontleend. Het bouwbesluit zoals dat gold ten tijde van de aanvraag van de omgevingsvergunning is van toepassing.